ZANES S.A.

ul. MELCHIORA WAŃKOWICZA 3,
40-384 Katowice
Kapitał zakładowy: 740 000.00 zł

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Walne zgromadzenia

Zarząd ZANES S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Melchiora Wańkowicza 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000421371, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 lipca 2020 r., na godzinę 1030. Zgromadzenie odbędzie się w Opolu przy ul. Kołłątaja 6/3.

Porządek obrad obejmuje:

 1. otwarcie Zgromadzenia
 2. wybór Przewodniczącego
 3. stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
 4. przyjęcie porządku obrad
 5. podjęcie uchwał wymaganych na podstawie art. 395 § 2 k.s.h., to znaczy uchwał w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty w za lata 2012, 2013, 2014, 2019, oraz udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków
 6. podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego poprzez emisję nowych akcji, zmian Statutu Spółki związanych z podwyższeniem kapitału akcyjnego
 7. podjęcie uchwały o pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru akcji ze względu na ważny interes Spółki zgodnie z postanowieniami art. 433 § 2 k.s.h.,
 8. podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego dla Spółki rejestr akcjonariuszy
 9. zamknięcie Zgromadzenia

Proponowane zmiany Statutu związane z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki:

dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu:

§ 8 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 740.000,00 zł (siedemset czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 7.400 (siedem tysięcy czterysta) sztuk akcji o wartości nominalnej po 100,00 zł (sto złotych) każda, w tym:

 1. 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii A,
 2. 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii B,
 3. 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii C,
 4. 1.200 (jeden tysiąc dwieście) sztuk akcji na okaziciela serii D,
 5. 600 (sześćset) sztuk akcji na okaziciela serii E,
 6. 400 (czterysta) sztuk akcji na okaziciela serii F,
 7. 1.600 (jeden tysiąc sześćset) sztuk akcji na okaziciela serii G,
 8. 600 (sześćset) sztuk akcji na okaziciela serii H.

proponowane brzmienie § 8 Statutu:

§ 8 Kapitał akcyjny wynosi nie więcej niż 840.000,00 zł (osiemset czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 8.400 (osiem tysięcy czterysta) sztuk akcji o wartości nominalnej po 100,00 zł (sto złotych) każda, w tym:

 1. 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii A,
 2. 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii B,
 3. 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii C,
 4. 1.200 (jeden tysiąc dwieście) sztuk akcji na okaziciela serii D,
 5. 600 (sześćset) sztuk akcji na okaziciela serii E,
 6. 400 (czterysta) sztuk akcji na okaziciela serii F,
 7. 1.600 (jeden tysiąc sześćset) sztuk akcji na okaziciela serii G,
 8. 600 (sześćset) sztuk akcji na okaziciela serii H,
 9. nie więcej niż 1.000 (tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii I.